Individets Frihet, Fellesskapets Fremtid                    


SLP, stiftet 17 mars 2019 og deltar i Fylkestingsvalget i Rogaland.


 Den 17. mars ble et nytt sentrumsparti stiftet i Sandnes av flere samfunnsengasjerte ildsjeler med    erfaring fra politikk, frivilligheten, grundervirksomhet og prosjektledelse.  Målet er et parti som kan      samle landet om felles verdier, styrke den norske samfunnsmodellen - og motarbeide innflytelse      fra ytterpartier og særinteresser.  

Vi mener at «politikk» må bygges rundt verdifellesskap. De gamle og kunstige skillelinjer bør brytes ned, mens reelle motsetninger må tydeliggjøres. Blokkdelingen mellom «borgerlig» og «sosialistisk» er i dag ikke dekkende for de reelle skillene i verdisyn og politikk

Vårt partis politikk baserer seg på Sosialliberalismen, som skal være godt forankret i vanlige folks liv, organisasjoner, verdier og historie. Alle skal bli hørt i demokratiske prosesser og åpen debatt og vi er nødt å styrke både lokaldemokratiet og desentralisering. Offentlig sektor må baseres mer på tillit og mindre på skjemavelde som svekker effektive tjenester.

Vi er et nytt sentrumsparti som distansere oss fra alle former for autoritære og undertrykkende ideer og strukturer.  Utgangspunktet vårt, er alle menneskers frihet og likeverd. Samfunnet skal stå for individet. Dette kan bare sikres i et fellesskap, der det er balanse mellom stat og individ, arbeid og kapital, marked og styring. I bunnen ligger demokratiet og rettsstaten, uavhengige domstoler og frie medier.